هایپرترمیا به طور کلی به معنای افزایش دمای بدن به بیشتر از میزان طبیعی آن است. یکی از کاربردهای آن در درمان بعصی از بیماریها به خصوص سرطان است که مورد استفاده قرار میگیرد. به طور معمول اگر دمای یک سلول به بالای 44 درجه برسد آن سلول از بین میرود. اکنون نانوفناوری، افق های روشنی را در این زمینه پدید آورده است. نانو ذرات فلزی و نانو ذرات مغناطیسی از مهمترین مواد مورد استفاده در هایپرترمیا می باشد.
اگر یک ماده فلزی یا مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی متغیر AC قرار گیرد، به دلیل وجود هیسترزیس، در ماده تلفات گرمایی ایجاد میگردد که متناسب با مساحت داخل منحنی BH می باشد که به میدان اعمالی و فرکانس آن وابسته است.

اندازه گیری این مقدار گرما یکی از موارد ضروری محققین در زمینه هایپرترمیا می باشد.
از این دستگاه که به وسیله این شرکت طراحی و تولید شده بطور مثال هم اکنون در
دانشگاه کاشان – دانشکده علوم،
دانشگاه آزاد نجف آباد – دکتر عبدالهی
استفاده می گردد.
مشخصات این سیستم باتوجه به درخواست مصرف کننده قابل تغییر است ولی به طور کلی:
AC magnetic field 0-400 gauss
Frequency 100-400 Khz
Weight 10-20 Kg
Coil diameter 2-5 cm
Dimensions 50*50*20 cm
Cooling system water/oil/air